Contoh Lembar Observasi Kemampuan Melaksanakan Shalat

Contoh Lembar Observasi Kemampuan Melaksanakan Shalat


Lembar Observasi Kemampuan Melaksanakan Shalat
SMP Negeri 2 Susukan

Nama siswa                 :  ..................................
Mata Pelajaran            :  Fiqh 
Pokok Bahasan           :  Kemampuan Melaksanakan Shalat
Kelas/Semester            : VII/I
Hari/Tanggal               :  ..................................
Standar Kompetensi   :  2. Melaksanakan tatacara salat fardu dan sujud sahwi
Kompetensi Dasar       :  2. 5 Mempraktikkan salat lima waktu dan sujud sahwi
Indikator                     :   Siswa mampu melaksanan sholat mulai dari aspek afeksi, kepribadian, hingga kognitif


No.
Aspek-aspek yang diobservasi
Skala Nilai
Keterangan
A
B
C
D
E
1.
Gerakan-gerakan Sholat (Ketrampilan):


a.  Takbiratul Ihram


b.   Rukuk


c.   Sujud


d.   Tahiyat Awal


e.    Tahiyat Akhir


f.    Salam


2.
Bacaan Sholat (Kognitif):


a.  Surat al-Fatihah


b.  Surat-surat Pendek


c.   Bacaan rukuk


d.  Bacaan sujud


e.   Bacaan Tahiyat


f.   Bacaan Salam


3.
Sikap (Afektif)


a.   Berpakaian rapi (suci)


b.Berzikir dan berdoa’a sesudah sholat


c.    Memfosukan niat shalat hanya untuk Allah


d.Khusu’ dan tuma’ninah (tidak bergurau)Kesimpulan     :  .........................................................
Catatan Guru  :  .........................................................
Saran               :  .........................................................
Keteranga Skala Nilai:
    A     : Menguasai Dengan  Baik                 
    B     : Menguasai                
    C     : Cukup Menguasai    
    D     : Kurang Menguasai
            
            Observi                                                                        Observer/guru


          (...........................)                                                      (Mohammad Ainur Rofiq)
No comments:

Post a Comment

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top