Contoh Soal HOTS USBN SMP 2019 Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Terbaru

Contoh Soal HOTS USBN SMP 2019 Bahasa Jawa Kurikulum 2013 TerbaruI. Pilihen wangsulan kang bener kanthi cara menehi tandha ping ( X ) ing aksara A , B , C utawa D ing lembar wangsulan !

Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 1 -3


Text Box: Meh kabeh wong sing tau sekolah mesthi duwe pengalaman sing ora bisa dilalekake. Iki salah siji pengalamanku, aku duwe kanca jenenge Mukidi, bocahe isinan banget. Saben  piwulangan nembang mesthi nangis amarga isin.  Nalika piwulangan nembang, kanca-kanca wis kabageyan nembang kabeh. Saiki gilirane Mukidi maju ing ngarep kelas. Kanca-kanca wis ngerti yen Mukidi maju, sekelas anteng banget supaya Mukidi ora nangis merga isin. Mukidi wiwit nembang, lagi nembang sedhela dheweke wis prembik-prembik nangis, sidane kanca-kanca padha ngguyu. Kaya mangkono kuwi bola-bali. Sidane dening pak guru, kanca-kanca dikongkon madhep buri. Dadi Mukidi nembang dhewekan tanpa ana sing nonton. Wis mengkono tetep isih prembik-prembik.
 
1.        Carane supaya Mukidi gelem nembang ing ngarep kelas, kanca-kanca dikongkon ….
A.  madhep mburi
B.   metu kelas
C.   anteng
D.  merem lan nutup kupinge dhewe-dhewe

2.        Ukara kang ora trep miturut wacan kasebut yaiku ....
A.  kadadeyan kasebut nalika piwulang nembang
B.  Mukidi nembang ditonton kanca-kancane
C.  Mukidi nangis amarga isin
D.  Mukidi maju nembang paling keri dhewe

3.        Pasen utawa amanat kang trep miturut wacan kasebut yaiku ....
A.  dadi siswa aja isinan
B.  dadi guru kudu galak
C.  yen kancane maju kudu rame dhewe
D.  dadi siswa ora prelu nggatekake kancane kang lagi maju

Tembang kanggo mangsuli pitakonan nomer 46.

Text Box: Bener luput ala becik lawan begja
cilaka mapan saking
ing badan priyangga
dudu saking wong liya
mulane den ngati-ati
sakeh durgama
singgahana den eling.
 

4.        Guru wilangan lan guru lagune tembang Durma kasebut yaiku .… 
A.  12a, 7g, 6a, 7a, 8i, 5a, 7u                   
B.   12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i
C.   12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 6a, 7i
D.  12a, 7i, 7a, 7a, 8i, 5a, 7i
5.        Tegese tembung  ing badan priyangga saka tembang Durma kasebut yaiku ing ....
A.  sajroning wong priya              
B.   sakabehing wong
C.   awake wong liya                    
D.  awake dhewe

6.        Surasane tembang Durma ing dhuwur yaiku ….
A.  Ala, becik, bener, lan luput kuwi saka wong liya. Mulane urip kudu eling lan waspada, ngati-ati saka sakabehing pitenah, lan nyingkiri pitenah
B.   Ala, becik, bener, lan luput kuwi saka awake dhewe dudu saka wong liya. Mulane urip kudu ngati-ati saka sakabehing pitenah, lan nglakoni pitenah
C.   Ala, becik, bener, lan luput kuwi saka awake dhewe dudu saka wong liya. Mulane urip kudu ngati-ati saka sakabehing pitenah, lan nyingkiri pitenah kanthi eling lan waspada
D.  Ala, becik, bener, lan luput kuwi saka awake dhewe dudu saka wong liya. Mulane urip kudu nindakake sakabehing pitenah lan luput

7.        Tembung gotong-royong, menawa ditulis aksara Jawa yaiku ....
A.       gt=ry=                     
B.        [go[toz\[ro[yoz\
C.        [go[t=oz[ro[yoz\          
D.        [go[t=o[ro[y=o

8.        Kudu lila legawa.
Ukara kasebut yen ditulis aksara Jawa yaiku ....
A.                                       kufulilXgw             
B.                                        kufulillegw
C.                                        kudulil[lgw             
D.                                       kudulillegw


Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 9Text Box: Yen panjenengan  nandang  gerah sing ora mari-mari, wis ikhtiar mrana-mrene durung ana hasile, Tabib Ali kanthi pengobatan alternatif kang moderen sumadya ngusadani panjenenan. Ora ana penyakit kang ora ana obate, Tabib Ali ngusadani samubarang penyakit. Tabib Ali buka praktek saben dina wiwit jam 09.00-21.00 ana ing dalan Mahakam No. 13.
 9.        Wacan kasebut miturut isine kalebu pariwara ....
A.    barang
B.     jasa
C.     layanan masyarakat
D.    kecik

10.    Supaya bisa narik kawigatene bebrayan, biasane pariwara dikantheni ....
A.    tulisan dawa                                      
B.     gambar          
C.     gagasan                                 
D.    motto

Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 11 - 12.
Text Box: Dumadine Rawa Pening

Ing gunung Merbabu ana pandhita tapa brata kang asmane Ki Ajar Salokantara. Dheweke kagungan putra kang salah kadaden awujud naga. Naga mau sangsaya mundhak gedhe. Nuju sawijining dina naga mau mara menyang pratapane Sang Pandhita, ngaku menawa putrane. Sang Pandhita banget anggone kewuhan ing penggalih. Wusana ngendika mangkene,”Eh, Naga, elok temen kowe yen ngaku anake manungsa. Ewa semono aku iya gelem ngakoni anak marang sira menawa sira gelem tapa nglekeri gunung Merbabu iki kongsi tepung gelang. Yen sira bisa nyakepi gunung iki iya dak aku anak temenan.”
Kacarita naga mau banjur nglekeri gunung Merbabu. Saking suwene anggone tapa, awake dirambati oyod-oyodan nganti ora katon wujude naga. Sarehne pethiting buntut arep digathukake karo endhase isih cupet, ilate banjur dieletake supaya bisa gathuk karo buntut. Wusana Ki Ajar priksa, ilat ditigas, lan kethokan ilat mau dadi wesi nuli kinarya gegaman dening Ki Ajar. Naga mau tumekeng tiwas, awake sangsaya suwe sangsaya ora katon amarga saking akehe rerungkudan.
Ing sawijining wektu wong-wong padhusunan padha mbeburu kewan alas, arep kanggo slametan merti dhusun. Meh sedina muput ora entuk gawe, terus padha ngaso lungguhan ana ing sangisoring wit gedhe. Ana salah sawijine wong kang kethok-kethok kayu landhesan oyod gedhe. Saiba kagete dene oyod mau ngetokake getih. Kanca-kancane padha gawok, sarta duwe panduga manawa kang metu getihe iku ula gedhe.

 


11.    Kang kudu dilakoni dening naga supaya bisa diakoni anak dening Ki Ajar yaiku ....
A.    mlaku ngubengi gunung Merbabu
B.     tapa nglengkeri gunung Merbabu
C.     nganakake sayembara njabel sada
D.    gelem dirambati oyod-oyodan

12.    Ing crita ”Dumadine Rawa Pening” naga nglakoni tapa nglengkeri gunung meh tepung gelang nanging kurang sakilan, mula banjur arep kasambung nganggo ....
A.    tongkate
B.     tangane
C.     buntute
D.    ilate
Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 13 - 14.
Gunung Kelud Njeblug Maneh
Nalika tanggal 13 Pebruari 2014, Gunung Kelud ngalami gempa vulkanik kaping 190. Nalika jam sanga bengi luwih limalas menit, status Gunung Kelud ditingkatake saka siaga dadi awas, mula ing tlatah iki warga banjur padha ngungsi. Kurang luwih jam sepuluh bengi kegiatan manungsa disterilake kang maune mung radhius limang kilo meter diundhakake dadi radhius sepuluh kilo meter amarga Gunung Kelud wis ngetokake lahar panas lan awu vulkanik.
Udan krikil saka Gunung Kelud sansaya ndadi, saengga para warga kumudu-kudu ndang diungsekake mligine warga ing tlatah Kecamatan Ngancar, Kediri lan Kota Pare Kediri. Tlatah Wates didadekake panggonan pengungsian warga kang mapan ing radhius sepuluh kilo meter saka Gunung Kelud. Nalika jam sepuluh bengi luwih seket menit swara njebluge Gunung Kelud keprungu nganti  Solo lan Yogja kang adohe  kurang luwih 200 km saka Gunung Kelud.
      
13.    Status gunung Kelud diundhakake saka siaga dadi awas nalika ....
A.                tabuh sanga seprapat bengi
B.                 tabuh setengah sepuluh bengi
C.                 tabuh sepuluh kurang seprapat bengi
D.                tabuh setengah sanga bengi

14.    Para warga kang kudu diungseke yaiku ....
A.       warga ing tlatah Kecamatan Ngancar, lan Wates
B.       warga ing tlatah Kecamatan Ngancar, Wates lan Kota Pare Kediri
C.       warga ing tlatah Kecamatan Ngancar, Kediri lan Kota Pare Kediri
D.       warga ing tlatah Kecamatan Wates, Kediri lan Kota Pare Kediri
                                                           
15.    ?wjik\kLeqikG|ljw,luwihbecikSi=p]sj.
       Parikan sing etungane padha karo ndhuwur yaiku ....
A. Ngasah arit nganti landhep, dadi murid kudu sregep           
B. Abang abang ora legi, yen dirasa dadi pait   
C. Pitik walik saba kebon, iku arane dadi nanas            
D. Sega soto lawuh krupuk, rujak uleg gula jawa
16.    Adusa nuli mangkata .  
Panulisane aksara Jawa sing bener, yaiku …
A.               ?afusnulim=kt.           
B.               ?afusSnulimztT.
C.               ?afusSnulim=ktT.         
D.              ?afusnulim=k[tT.
17.    Tembung ing ngisor iki kang panulisane kurang trep yaiku ….
A.                                                               k-aisinF|nt              
B.                                                               p]mns}gepSinau
C.                                                               lemhregefFiresikKi                               
D.                                                               xgXzlr=

18.    ?bpkNe[mBda/s[tkLivCi.
Tulisan aksara Jawa iku latine ....
A.                                                                    Bapak dahar sate klinci
B.                                                                     Bapak nembe dhahar sate klinci
C.                                                                     Bapak dahar sate kelinci
D.                                                                    Bapak nembe dahar sate kelinci

 Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 19 - 20.
Text Box: Peksi Jatayu
 Nalika Rama, Laksmana, lan Dewi Sinta nembe ngaso wonten ing wana Dandaka kenging apus-apus saking kaelokanipun Kidang Kencana. Kidang Kencana punika sejatosipun Marica mitranipun Rahwana ingkang memba-memba malih rupa dados kewan Kidang. Saking culikanipun Rahwana, Dewi Sinta saged kaprejaya kanthi apus krama ing alas Dandaka. Sasampunipun Rama lan Laksmana pisah saking Dewi Sinta saperlu ngluru mlajaripun Kidang Kencana, Rahwana memba-memba malih wujud saperlu nyulik Dewi Sinta. Panyulikipun kasil, Dewi Sinta kabekta mabur ing angkasa tumuju Nagarinipun Ngalengka. Ananging kadadosan punika disumurupi dening Peksi Jatayu.   
Peksi Jatayu punika mitranipun Prabu Dasarata. Piyambakipun paring pambiyantu dhumateng Dewi Sinta nalika dipunculik dening Rahwana. Dewi Sinta kaboyong Rahwana kanthi rudha peksa kabdekta mabur ing angkasa saking wana Dandaka tumuju Nagara Ngalengka. Kanthi kadadosan punika dumados paprangan antawisipun Peksi Jatayu mengsah Rahwana. Pungkasing paprangan, Peksi Jatayu kawon ing yuda andadosaken sempal swiwinipun saengga piyambakipun ngleyang dhawah ing satengahing wana.
Saderengipun palastra, Peksi Jatayu taksih saged nyariyosaken dhumateng Rama lan Laksmana babagan lelampahan Sinta anggenipun dipunculik dening Rahwana. 
................................................................................................................


  
     

19.    Peksi Jatayu punika mitranipun Prabu Dasarata.
Tembung ing ngisor kang nunggal teges karo tembung mitra, yaiku ....
A.                 mungsuh 
B.                  sadulur                                        
C.                  kanca                  
D.                 ingon-ingon        
20.    Ing pungkasanipun lampah, peksi Jatayu kawon ing yuda mengsah Rahwana.
       Ukara kasebut yen ditegesi liya yaiku ....
       A. Pungkasane lakon manuk Jatayu kalah perang mungsuh Rahwana.                          
 B. Pungkasane lakon manuk Jatayu menang perang mungsuh Rahwana.
       C. Pungkasane lakon manuk Jatayu unggul perang mungsuh Rahwana.                       
 D. Pungkasane lakon manuk Jatayu mimpang perang mungsuh Rahwana.


Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 21 – 22.

Text Box: Anoman wis dadi duta utusane Ramawijaya, mula banjur njujug menyang taman keputren. Ing kono Anoman bisa nemoni Dewi Sinta lan Dewi Trijatha, malah bisa ngaturake ali-aline Sri Rama menyang Dewi Sinta. Sawise oleh sisik melik lan kahanan liyane, Anoman ya kethek banjur bali. Nanging nalika arep pamit bali, konangan para prajurit Alengkadiraja, lan dirangket disowanake marang Prabu Rahwana. 

 ( Pustaka Candra, edisi 8 kanthi kabesut saprelune)
 


21.    Anoman bisa nemoni Dewi Sinta lan ..., malah bisa ngaturake ali-aline Sri Rama menyang Dewi Sinta.
Ukara kang trep kanggo njangkepi ukara kasebut, yaiku ....
A.    Anoman
B.     Dewi Trijatha
C.     Dasamuka
D.    Rama Wijaya

22.    Irah-irahan kang trep kanggo wacan kasebut yaiku ....
A.    Anoman Duta
B.     Anoman Obong
C.     Senggana Lair
D.    Taman Keputren

  Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 23


Text Box: Pamedhare wasitaning ati
cumantaka aniru pujangga
dahat mudha ing batine
nanging kedah ginunggung
datan wruh yen akeh ngesemi
ameksa angrumpaka
basa kang kalantur
tutur kang katula-tula
tinalaten rinuruh kalawan ririh
mrih padhanging sasmita
 
23.    Kanthi nggatekake guru lagu lan guru wilangane, cakepan tembang kasebut kalebu tembang macapat ....
A.    Sinom
B.     Pangkur
C.     Dhandhanggula
D.    Durma
Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 24
Sasmitaning ngaurip puniki
mapan ewuh yen ora weruha
tan jumeneng ing uripe
akeh kang ngaku-aku
pangrasane sampun udani
tur durung wruh ing rasa
rasa kang satuhu
rasa ning rasa punika
upayanen darapon sampurna ugi
ing kauripanira


24.    Ukara kang kagaris ngisor ing cakepan tembang kasebut duweni teges ....
A.    pratandha, ngadeg, satemene
B.     isi, meneng, setya
C.     pratandha, jeneng, nyata
D.    isi, ngadeg, setya

Wacan kanggo mangsuli pitakonan nomer 25
Lamun sira anggeguru kaki
amiliha manungsa kang nyata
ingkang becik martabate
sarta kang wruh ing kukum
kang ngibadah lan kang wirangi
sokur oleh wong tapa
ingkang wus amungkul
tan mikir pawewehing lyan
iku pantes sira guronana kaki
sartane kawruhana


25.    Andharan kang trep miturut isi cakepan tembang kasebut yaiku ....
A.    Mergurua marang wong kang ala martabate
B.     Aja golek guru kang ngerti hukum
C.     Wong kang seneng ngibadah ora pantes didadekake guru
D.    Megurua karo wong kang ora mikir pawewehing wong liya
26.    Temanten kakung nyuntakaken isining kampil arupi arta receh/ krincing mawi dipuncampuri uwos punapa dene ketan dhateng pangkoning temanten putri ingkang winadhahan tilam lampus (klasa bangka).
Adicara adat manten kasebut diarani ....
A.    balangan suruh
B.     kacar-kucur
C.     dulangan
D.    bobot timbang

27.    Mujudaken satunggaling kekudangan murih temanten kakung putri, tetepa manunggal ing lair lan batosipun, jumbuh ing reh sadaya gegayuhanipun. Satunggal lan satunggalipun sageda sami dene nampi kawontenan kanthi tulusing manah sinartan panembah, mugi-mugi kekalihipun sami dene saged asung saha nampi samukawis ingkang samesthinipun.
Wacan kasebut minangka pasemon adat manten ....
A.    bobot timbang
B.     balangan suruh
C.     dulangan
D.    kacar-kucur

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 28 – 29.
Mitoni iku asale saka tembung pitu. Upacara adat iku dianakake nalika calon ibu nggarbeni pitung sasi, tujuane kanggo kaslametan calon bayi lan ibune utawa kanggo sing sipate tolak balak. Ing tlatah tinentu, upacara iku uga diarani tingkeban.
Jabang bayi umur pitung sasi iku wis nduweni raga sing sampurna. Dadi miturut pangertene wong jawa, etangan umur pitung sasi iku proses dumadine manungsa wis nyata lan sampurna utawa sapta kawasa jati. Rerangkening  acara kanggo upacara mitoni luwih akeh tinimbang upacara ngupati. Urut- urutane yaiku siraman, nglebokake endhog pitik kampung ing jero kain calon ibu dening calon bapak, salin rasukan, brojolan, medhot lawe, mecahke wajan lan gayung, nyolong endhog, lan pungkasane kenduren.


28.    Nalika jabang bayi umur pitung sasi ana ing guwa garbane ibu, dianakake upacara adat ....
A.    tingkeban
B.     neloni
C.     ngupati
D.    brokohan

29.    Ing ngisor iki kang kalebu tata cara mitoni yaiku ....
A.    ngidak tigan
B.     pidakan jadah jenang
C.     bobot timbang
D.    brojolan30.    Gambar ing sisih nuduhake upacara adat ....
A.  Sinduran
B.  Wiji dadi
C.  Sungkeman
D.  Kacar-kucur31.    ?sessian:30:fin,[ynSetaunHikuan .
A.  ;364;fin                    
B.   :365;fin
C.   ;356:fin                    
D.  ;367;fin

32.    ?finphlwnYaikut=gl\ .
A.  ;28;O[kTobe /
B.   ;22;[d[smBe /
C.   ;10;[no[pmBe /
D.  ;21;Ap]il\

33.    Para siswa cacah 257 bocah melu wasana warsa.
Yen katulis kanthi aksara Jawa dadi …
A.     ?prsiSwcca\;257;[boca\[mluwsnw/s.
B.      ?prsisWcca\;257;[boch[mluwsnw/s.
C.      ?prsiSwcch;257;[boch[mluwsnw/s.
D.     ?prsisWcch;257;[boch[mluwsnw/s.

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 34 .
Bapak Ibu guru sarta karyawan-karyawati SMPN Danakerta ingkang kinurmatan. Para adhi kelas 7, 8, tuwin kanca-kanca kelas 9 ingkang kula tresnani.


34.    Andharan sesorah kasebut kalebu perangan sesorah ....
A.                                      atur pakurmatan marang para tamu                                  
B.                                       puji sokur dhumateng Gusti Ingkang Maha Welas
C.                                       atur panuwun dhumateng para rawuh                             
D.                                      piweling lan pangarep-arep

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 35.
Sumangga kita ngonjukaken puja-puji syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung ingkang sampun paring berkah barokah dhumateng kita sadaya, saengga saged makempal wonten ing aula SMPN Danakerta ngriki kanthi bagas waras tanpa alangan satunggal punapa.
Para rawuh ingkang bagya mulya. Kados ungeling unen-unen mensana in corpora sano, bilih resiking jiwa ugi nedahaken resiking raga. Samanten ugi, karesikan badan, karesikan  lingkungan, saha papan sanesipun ing sekolah punika wigatos sanget.


35.    Saka pethilan sesorah kasebut, kang kalebu perangan pambuka sesorah yaiku ....
A.  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saha Ibu guru ingkang dhahat kinurmatan. Para siswa-siswi SMPN Danakerta ing kang kula tresnani
B.  Para rawuh ingkang bagya mulya. Kados ungeling unen-unen mensana in corpora sano, bilih resiking jiwa ugi nedahaken resiking raga
C.  Sumangga kita ngonjukaken puja-puji syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung ingkang sampun paring berkah barokah dhumateng kita sadaya, saengga saged makempal wonten ing aula SMPN Danakerta ngriki kanthi bagas waras tanpa alangan satunggal punapa
D.  Kados ungeling unen-unen mensana in corpora sano, bilih resiking jiwa ugi nedahaken resiking raga. Samanten ugi, karesikan badan, karesikan  lingkungan, saha papan sanesipun ing sekolah puika wigatos sanget
Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 36.

Para Bapak, Ibu guru, sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani, kados kawuningan bilih kelas IX sakedhap malih nglampahi ujian nasional. Namung donga saha panjurung saking sadayanipun. Mugi-mugi kula sakanca saged nggarap ujian nasional kanthi gancar lan saged lulus sadaya, aamiin Allahuma aamiin.
Wusana, cekap samanten atur kula, bok manawi wonten kiranging trapsila atur kula, kula nyuwun agunging pangapunten.
Nuwun, nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

36.    Kang kalebu Panutup sesorah ing wacan kasebut, yaiku….
A.  Para Bapak, Ibu guru, sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani, kados kawuningan bilih kelas IX sakedhap malih nglampahi ujian nasional
B.  Wusana, cekap samanten atur kula, bok manawi wonten kiranging trapsila atur kula, kula nyuwun agunging pangapunten
C.  Namung donga saha panjurung saking sadayanipun. Mugi-mugi kula sakanca saged nggarap ujian nasional kanthi gancar
D.  Nuwun, nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 37.
(Kemuning krungu tangise ibune kang lagi gegeran karo bapake. Dheweke lungguh ijen sinambi nggawa buku, wedi yen arep matur sesuk kudu mbayar buku kasebut).
Ibu                :  “Bukune regane pira Ndhuk?”
(Kemuning kaget. Ora ngerti yen ibune wis ana ing sisihe awit mau. Kemuning ngaturake kertas sing isine cathetan dhuwit sing kudu dibayar).
Ibu                :  “Ndhuk, matura marang sing ndhawuhi, menawa anggone mbayar buku wulan ngarep wae!”
Kemuning     :  “ Moh Bu, aku isin karo kanca-kanca” ucape karo prembik-prembik.
Ibu                :  “ Ora usah ndadak nganggo nangis, sesuk bayara buku kuwi!”
Kemuning     :  “ saestu lho bu, aku wegah ditagih-tagih terus.”
Ibu                :  “ Iya Ndhuk.”

37.    Watake Kemuning manut teks sandhiwara kasebut yaiku ....
A.  ora pangerten marang wong tuwa
B.  ngugemi janji marang wong liya
C.  seneng mbiyantu wong tuwa
D.  ora bisa urip mandiri


Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 38.
(Kaya biasane, esuk umun-umun Jumilan wis tangi turu. Dheweke cepet-cepet njupuk sapu kanggo nyapu latar. Kegiyatan kasebut wis dadi kewajibane Jumilan saben dina. Dheweke eling bab kerepotane ibune).
Ibu           :    “ Wis rampung durung Jum, enggala mangkat sekolah, wis jam nem lho”
Jumilan     :    “ Sampun Bu, menika nembe rampung adus”
(Jumilan nyawang Ibune sing lagi umbah-umbah klambi titipan tanggane).
Jumilan     :    “Bu kula mawon ingkang umbah-umbah, ibu leren rumiyin!”
Ibu           :    “ Ora usah Le, kowe sekolah wae sing sregep. Mbesuk yen gedhe uripmu ben kepenak, ora rekasa kaya ibu”
Jumilan     :    “ Nggih Bu”


38.    Piwulang kang bisa dijupuk saka pethilan teks sandiwara kasebut yaiku ....
A.  Yen duwe Ibu kang uripe rekasa ora usah direwangi
B.  Dadi bocah kudu mangkat sekolah sing gasik
C.  Yen arep mangkat sekolah kudu ngrewangi wong tuwa dhisik
D.  Yen arep urip sarwa kepenak, kudu manut kandhane wong tuwa

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 39.
Esuk iku Nawang lan Midin menyang mburi omah, sinambi omong-omongan.
Nawang   : “ Kang, kepiye yen manut panemune panjenengan? Lemah iki wis diduweni dening bapak ibune dhewe wiwit jaman biyen. Lha kok saiki diaku jare duweke angkatan laut. Malah aku krungu prekara iki digawa menyang pengadilan.”
Midin       : “ ya kok, aku ya gumun setaun njinggleng sarendheng, wong lemah wis dadi kampung tuwa ngene kok bisa-bisane dadi ontran-ontran. Yen ngenani bab pengadilan kaya kandhamu iku malah durung krungu, lha nek bocah-bocah kae embuh.” (Midin mbeneke caping karo ngawe Tonah kang ngadeg rada adoh)
Tonah       :    “ Wonten napa Pak Dhe?”
Midin       : “Ndhuk Nah, apa bener yen kampunge dhewe iki wis disidangke menyang pengadilan?”
Tonah       : “ Nggih Pak Dhe, kula ngertos wonten TV, lajeng pihak angkatan laut ingkang menangaken.”

39.    Miturut teks sandiwara kasebut bab kang dirembug dening paraga yaiku ....
A.    rebutan lemah warisan
B.     lemah kang diaku angkatan laut
C.     ontran-ontran ning kampung
D.    Angkatan laut tuku lemah kampungWacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 40.
Bel mlebu kelas wis keprungu, siswa kelas 9B padha mlebu kelas.
Pak Johan   : “Sugeng siyang bocah-bocah.”
Siswa          : “Sugeng siyang Pak.”
Pak Johan mirsani kahanan kelas, Erika lan Estri lagi nyapu kelas sing reged.
Pak Johan   : “ Lho kok ora ana sing ngrewangi kancamu kuwi”
Erika           : “Nggih Pak, menika kanca-kanca sami mbucal regedan wonten ngandhap meja”
Estri            :    Ya Pak, kuwi Sastra lan Jono senenge mbuwang kulit kacang ing ngisor meja.”
Erika           : “ Hus, matur karo Pak guru kok kaya ngono!”

40.    Manut teks sandiwara kasebut, ature Estri marang Pak guru sing bener yaiku ....
A.  “ Ya Pak, niku Satra lan Jono senenge mbucal kulit kacang ing ngisor meja”
B.  “ Ya Pak, niku sastra lan jana remene mbucal kulit kacang ing ngandhap meja.”
C.  “ Nggih Pak, menika Sastra lan Jono remenipun mbucal kulit kacang ing ngandhap meja.”
D.  “Nggih Pak, niku Satra lan Jono remene mbucal kulit kacang ing ngisor meja.”


II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep!

1.        Sebutna paugerane tembang dhandhanggula!
a.       guru gatra
b.      guru wilangan
c.       guru lagu
d.      watake tembang

2.        Ukara iki gantinen dadi basa krama alus!
a.       Bu Aryadi lunga menyang pasar tuku gula.
b.      Bapak ora nyambut gawe amarga lara untu.

3.        Ukara ing ngisor iki owahana dadi aksara latin!
a.       ?[p+nimulihse[kolh,
b.      ?k+mifHj/k+utBh,
c.       ?p+ik]is}gep\f+ik/i.
d.      ?semutHix=anai=suket\,
4.      Jlentrehna upacara adat panggih manten ing ngisor iki!
a.    sungkeman
b.    balangan suruh

5.      Tulisna tuladha panutup ing sesorah!
No comments:

Post a Comment

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top